Welkom bij Levend Landschap Hellouw

I.s.m. Dorpsbelangen Hellouw en Stichting Landschapsbeheer Gelderland

 

Levend landschap Hellouw

Opzetten landschapsprojecten door en voor bewoners Hellouw. Doet u mee?
Groen aanplanten bij dorpsranden en langs polderwegen, de dorpsgeschiedenis in beeld brengen, bloemrijke randen en perkjes voor bijen, kavelsloten behouden en versterken en erfbeplanting bij boerderijen langs de Kortgraaf, een dorpsgaard, een Klompenpad realiseren en een polderhuisje herstellen.

 

Wat gaan we doen

Dorp met geschiedenis

Het oude dorp Hellouw is gelegen dicht tegen de Waal op de oeverwal, waarbij dijkwoningen en de Terp het lintvormige karakter benadrukken. Het landgebruik hier is gevarieerd en hoogstamboom-gaarden en heggen zijn van oudsher beeldbepalend. Het nieuwe Hellouw is ontstaan langs oude landwegen: voormalige Voorste Steeg, de Achterste Steeg en de Kortgraaf. Het landschap ten noorden van Hellouw in het kommengebied is gekenmerkt door grote openheid. Karakteristiek voor het landschap rond Hellouw is de lineaire structuur van zuid naar noord. Deze structuur komt terug in het stratenbeloop, het verkavelingspatroon en de ligging van de waterlopen en groenstructuren en in de plaatsing van gebouwen.

 

Versterken eigen karakter Hellouw

 Wij willen ons inzetten om de aanwezigheid van natuur en het voor Hellouw karakteristieke landschap te beschermen en te behouden, waarbij we rekening houden met ecologische, esthetische en cultuurhistorische waarden. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland starten we de actie Levend Landschap. Deze actie is gericht op het opzetten van landschapsprojecten door en voor bewoners, die het eigen karakter van Hellouw versterken en de recreatiemogelijkheden voor bewoners vergroten. Gedacht wordt om de huidige dorpsrand aantrekkelijker te maken door meer streekeigen groen aan te planten, bijvoorbeeld langs wegen en sloten. Maar we willen ook de toegankelijkheid en beleving van de polder en uiterwaarden vergroten.

 

Wat kunt u doen?

Help ons mee en geeft uw ideeën door. Dit kan door te mailen of het onderstaande formulier in te vullen. Mogen we rekenen op uw idee?

 

Contact

Bedankt voor de inzending!